Ny idé kring banutvecklingsplanen

Det nya förslaget Banutvecklingsgruppen arbetar med, efter en ursprunglig idé från Tomas Ljungqvist som inkom våren 2022, handlar om att skapa en bättre helhetsupplevelse på golfklubben. Fortsatt utveckling och modernisering av banan och dess golfhål, enligt den modell vi arbetat efter ett par år nu och samtidigt skapa möjligheter att utveckla och förbättra klubbens övningsområden. Förslaget ska ges tid att arbetas igenom grundligt hos medlemmar och inom organisationen, tillsammans med Banutvecklingsgrupp och vår banarkitekt Johan Benestam.

I samband med framtagandet av nuvarande Banutvecklingsplan arbetades en prioriteringslista fram. Den listan har vi i och med de senaste årens arbete börjat bocka av, bland annat arbetet med extern säkerhet mot bebyggelse utanför klubbens gränser,  jämställdhetsprojektet 50/50 med byggnation av bl.a orange tee samt ombyggnationer av prioriterade greener och greenområden.

Det nya förslaget passar väl in i klubbens listade prioriteringar då det avsevärt förbättrar klubbens träningsområden och också avsevärt förbättrar den interna säkerheten runt hål 5-8, två punkter högt upp på både Banutvecklingsgruppens prioriteringslista och på medlems- och gästundersökningar.

(Hålnumren som benämns är hålnumren som gällde innan ombyggnation).

I korthet innebär förslaget, när behovet av 19 hål inte är lika långvarigt, dvs när de prioriterade greenombyggnationerna genomförts, så återgår banan till 18 hål (med möjlighet till extrahål vid kortare renoveringar, se nedan). Det hål som tas bort är hål 8, där istället green- och greenområde blir träningsytor.

Det skapar tillsammans med nuvarande chippinggreen och våra nuvarande puttinggreener (inte att förglömma också den nya puttingreenen som redan är finansierad till 50 % (379.000 kr) via anläggningsbidrag från SISU och som kommer ligga vid gamla gul tee 1 och norrut och ska anläggas 2023), en fantastisk träningsyta med 5 greener koncentrerade runt klubbhuset med möjlighet till mängder av olika träningsvarianter, upplägg och slag. (Skiss övningsområden)

Klicka på bilden för större bild.

Möjligheten finns då också att flytta upp rangen i anslutning till chippinggreen och således förlänga rangen ca 50 m (skiss). Säkerheten mot hål 10 förbättras, då avståndet till hålet blir ca 300 m, vilket minimerar att bollar av misstag slås dit.

Nuvarande övningsområde vid parkeringen som tidigare planerades som huvudövningsområde, kan i och med detta förslag lämnas med mindre investeringar i bevattning och uppbyggda målgreener som kommer säkerställa att oavsett mängden gruppträningar, juniorträningar eller andra event, så kommer alltid träningsytor finnas tillgängliga på klubben.

I anslutning till range finns också möjlighet att anlägga ett extra tee (se bild 1) så att green 8 kan användas som ett extra hål i form av en kort par 3 i samband med kortare renoveringar eller skötselåtgärder.

Förslaget innebär också att slingan och säkerheten vid hål 5-8 ses över och förbättras.

Det innebär att green på hål 5 (skiss) flyttas från skogskanten till närmare Svartån. Det skapar bättre förutsättningar för gräset än befintligt läge, då det ökar solinstrålningen och förbättrar upptorkning i och med ökad luftgenomströmning. Därifrån går man till nuvarande green 5 där nytt tee anläggs för nytt hål 6, vilket spelas ner till området runt nuvarande tee 6. En längd på hålet blir ca 145 från gul tee. Efter det hålet spelas det senast anlagda hål 6 men med nytt tee vänster om hål 8, med en längd på ca 300 m från gul tee. (skiss hål 6 & 7)

Nedan en bild från banarkitekt Johan Benestam på hur hål 5-7 och range skulle kunna se ut.

Klicka på bilderna för större bild.

Säkerhetsmässigt innebär förslaget att risken med två parallella hål, där man har ryggen mot spelet, försvinner (hål 6 & 8). Den korsande passagen från hål 5 över hål 7 försvinner, varningslampor kan tas bort och risken för missförstånd elimineras. Hål 7 försvinner, och i och med det tee 7 som får låga betyg i både medlems- och gästundersökningar, samt att risken med att bollar slås från hål 6 mot tee och vägarna till och från tee 7 försvinner.

En bonus borde bli att det blir enklare att se hur slingan går. Det blir naturligare var nästa hål ligger. I gästundersökningar ges viss kritik över att nuvarande sträckning är rörig.

Som sagt behöver ytorna utredas noga för att säkra placeringar och säkerhetsmarginaler och inte skapa nya säkerhetsrisker. Med väl tilltänkta placeringar av tees, planteringar och nyanlagda kullar så bör det gå att skapa bra passager och tydliga rumsindelningar.

Par justeras från par 70 till 69 vilket historiskt varit par på VGK.

Banan kommer med nya förslaget spelas 7 hål innan man åter är vid klubbhuset (som idag) och 11 hål efter, med möjlighet att kliva av efter hål 14 med hyfsad närhet till klubbhus och parkering.

För att ge oss mer tid att arbeta igenom för-och nackdelar och ta in reflektioner på förslaget, inom organisationen, bland medlemmar och hos berörda myndigheter (t ex Länsstyrelsen) är förslaget att renovera hål 14 under hösten 2022 istället för som beslutat på höstårsmötet 2021, hål 8. I första skedet beslutas det om renovering av hål 14 under ett extra årsmöte i juli 2022 för att sedan vid kommande årsmöten fortsatt ta upp förändringar i banutvecklingsplanen för beslut.

 

Kostnaden för alla delar av utvecklingen skulle inte skilja sig så mycket mot tidigare plan då:

  • * Ny green på hål 5 anläggs istället för på hål 8.
  • * Green 7 försvinner men ny green anläggs istället på nytt korthål.
  • * Kostnaden för nytt övningsområde försvinner till största del och används i delar istället till anläggandet av ny range och sammanfogandet av träningsytan mellan nuvarande chippinggreen och hål 8.
  • * Kostnaden för ett renoverat tee 7 med ny gångväg försvinner och nya tees anläggs istället på nytt korthål och nya tees till senast anlagda hål 6.

 

Tidsplanen för dom olika delarna skulle kunna se ut på följande vis:

  •  * Hösten 2022 så görs hål 14 med green, greenområde och bunkrar.
  •  * 2023, när hål 14 öppnar så renoveras hål 5 + ny puttinggreen nedanför stora puttinggreen (gamla gul tee 1).
  •  * 2024, ny tee till nyanlagda hål 6 anläggs på våren.
  •  * När hål 5 öppnar under sensommaren 2024 stängs hål 8.
  •  * Det nya par 3 hålet (hål 8), range och övningsområde byggs. Under detta år kommer spelordningen vara hål som de är just nu (2022), hål 5, 7, 6.

 

2025 fortsätter banutvecklingsplanen enligt tidigare prioriteringar.