Hur fortskrider arbetet med att få en bana i kanonskick!

Under slutet av denna vecka har vi grävmaskin på plats för diverse arbeten. Planen är att förbättra avrinningen på green 4 (delen bakom greenbunkern, samtidigt flyttar vi främre bunkerkanten närmare green). Vid greenområdet på hål fem hoppas vi få till ett avgränsande dike upp mot berget för att leda bort regn- och smältvatten. Det är ett besvärligt område med mycket sten och eventuellt berg, så vi får se hur det går när maskinen kommer dit. De massor vi får kommer vi använda för att lägga igen höger greenbunker med.  Det gör vi dels ur skötselsynpunkt då bunkerkanten är svårskött, dels för att bunkern idag äter sig allt mer in på green. På detta vis skapas ett större greenområde med avrinningsytor och det nya diket som utmaning.

Slutligen kommer vi skapa en ordentlig  avrinningsyta  för regn och smältvatten bakom och till höger om 15:e green. Hinner vi med enligt plan hoppas vi också kunna sänka den högra delen av dammkanten för att göra vattenspegeln mer synlig.

I övrigt pågår arbetet med att invintra greenerna för fullt, det innebär bland annat frekvent djupluftning och dressning för att ”pressa” ner så mycket syre som möjligt i profilen innan vintertäckning, samt att försöka hålla greenytan så torr som möjligt.

Greener och approchytorna framför green får järnsulfat och mikronäring i olika former varannan vecka.

Svaren från växtsaftsanalys och jordanalys från greenerna visar på klart förbättrade pH nivåer och i övrigt ganska bra näringsnivåer. Negativt var att det fanns höga nivåer av kväve för att vara så sent inför vintern, (ökad risk för svampskador). Som jag skrivit tidigare så har greenerna fått betydligt mindre kvävegödning än tidigare, så min slutsats är att vårt intensifierade greenskötselarbete de senaste säsongerna har frigjort mycket kväve som tidigare varit fastlagt, (bundet i marken). Det är positivt och leder på sikt till förbättrad grästurf.  Den här perioden då marktemperaturen har sjunkit under 6 – 7  grader är en perfekt tid för att ”bygga” längre och nya rötter. Vid de temperaturerna växer inte gräset ovan jord, d.v.s ingen energi går åt till sträcktillväxt. Vi stimulerar gräsrötterna med fosforgödning och planen är att en stor del av det överflödiga kvävet går åt till den ökade mängden rotmassa.

Från och med förra veckan har också arbetet med att röja all 1-års sly startat. Tanken var att komma igång några veckor tidigare än så men sjukskrivning och en hel del maskinstrul gjorde att prioriteringarna ändrades. Nu är vi ändå igång och förhoppningsvis har vi hela november och en bit in i december innan snön ställer till problem.

Förra veckan var sista veckan för vår säsongsanställda personal, Magnus och Peter. Från den här veckan är vi fyra stycken, Leo, Kjell, Hannes och jag själv kvar på banan.

Ha det!
Anders Körberg/ Headgreenkeeper