Nya lokala regler

Hej alla golfsugna.

Här kommer som utlovat de nya lokala reglerna, tävlingsbestämmelser samt föreskrifter.

Eftersom förbundet inte längre äger rätt att utfärda generella lokala regler har klubbens lokala regler utökats ganska rejält.

Förändringar från tidigare år är skriven i röd text nedan.

Vänliga Hälsningar Tävlingskommittén och Ola Welander

 

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande “Regler för Golfspel” och “Decisions on the Rules of Golf”, Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies (se Spel- och tävlingshandboken sid. 22-33) samt följande regler och föreskrifter:

 

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.https://vasterasgk.se/)

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

1.1 Out of bounds (Regel 27-1)

 1. På del av hål 16, 17 och 18 definieras gränsen för out of bounds av staketstolparna.

1.2 Vattenhinder (Regel 26)

 1. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.
 2. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret på hål 3 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.
 3. Sidovattenhindret på vänster sida om hål 5 är oändligt.

1.3 Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. d. Skador i bunker förorsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
 5. Myrstackar.
 6. Dräneringar fyllda med sand/grus.

1.4 Pluggad boll (Regel 25-2)

På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Anmärkning: En boll är ”pluggad” när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden).

Undantag:

 1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
 2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

1.5 Hindrande föremål (Regel 24-1och 2)

Flyttbara

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 3. Grön/vita plattor (nybörjartee).
 4. Avståndsplattor på fairway som markera avstånd till greenens mitt.
 5. Dekorativ plantering på hål 12 med bakomliggande skyddsnät är i sin helhet ett hindrande föremålet.
 6. Om ett ungt träd på spelfältet markerat med orange band, stödpinne eller dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b.

1.6 Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)

 1. Stenmurarna på hål 9 är en organisk del av banan. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas.

1.7 Boll träffar ledningstråd

 1. Om en boll träffar en ledningstråd på hål 18 ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades i enlighet med Regel 20-5.

1.8 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 Anmärkning)

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

2. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

2.1 Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Exakt Handicap: Diskvalifikation.

2.2 Anmälan till tävling

Anmälan till helgtävling måste göras senast klockan 18.00 onsdag före tävlingen. Anmälan görs i golfterminalen eller via golf.se. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 97.

2.3 Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 11,4

Klass B handicap 11,5 till 18,4

Klass C handicap 18,5 till 36,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

2.4 Tee i klubbtävlingar (Regel 11)

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee utom i KM.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, män från och med det år de fyller 70 får välja att spela från röd tee. Kvinnor i handicapklass A får välja att spela från gul tee. Anmälan om ändrad tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

2.5 Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 9 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

2.6 Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling före eller under ronden kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

 

3. TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan(www.https://vasterasgk.se/)

Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

3.1 Persontransporthjälpmedel (PTH)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

 *Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

 Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

3.2 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta omedelbart skydd.

Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.

Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.

Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

3.3 Paus Regel (6-8)

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 8 rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

3.4 Scorekortsinlämning (Regel 6-6)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat tävlingskansliet.

 3.5 Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

4. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

4.2 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4.3 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

4.4 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

4.5 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID och/eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

4.6 Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.

4.7 Efter hål 5 är det förbjudet att passera så länge ljussignalen visar rött sken. Det är också förbjudet att slå ut på 18:e hålet när ljussignalen på 9:e hålet är tänd.

4.8 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.

4.9 Bagvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.

4.10 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern.

4.11 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 8. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

4.12 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Västerås GK:s styrelse 2016-04-02