Rapport från arbetsgrupper

Banutvecklingsgrupp

Banutvecklingsgruppen har fortsatt att kolla på de nya förslaget som kom fram under våren 2022 för utvecklingsplanen. Förslag på att anlägga en ny övningsgreenen vid gamla gul tee på 1:an, ca. 900 kvadratmeter presenteras på årsmötet. En utbyggnad som vi fått 379.000 kr i anläggningsstöd för att kunna göra. Förslag kommer att läggas fram på vårsårsmötet.

Gruppen diskuterar även hur befintliga träningsytor kan förbättras, t ex genom att jämna ut området runt chippinggreenen för större ytor med plana lägen för chippar och pitchar.

För rangen diskuteras nät, målområden och studio för framtiden.

Gruppen diskuterar även hur övningsområdet vid parkeringen kan utvecklas, t ex genom ordentlig bevattning för att kunna skapa fin kortklippt turf hela området. Sedan kan även standarden på de greener som finns idag på området höjas.

Gruppen bollar även idé kring om det är möjligt att göra hål 15 till ett par 5 hål efter inkomna förslag.

 

Shop, reception, range & träning

I samband med medlemsmötet i november presenterade styrelsen hur ett potentiellt upplägg kring att ha shop, reception, range och träning i egen skulle kunna se ut för golfklubben. Medskick från mötet var att även ta fram ett arrendealternativ, vilket är det som arbetsgruppen just nu jobbar med att ta fram för att kunna presentera till vårårsmötet.

 

Nya mallstadgar

Styrelsen föreslog höstårsmötet att presenterar en proposition om revidering av klubbens stadgar enligt SGFs nya mallstadgar till vårsårsmötet 2023.

Arbetsgruppen har haft två möten och arbetat fram ett utkast. Nästa möte har arbetsgruppen tillsammans med Thomas Bergman (jurist SGF) och Stefan Janson (klubbrådgivare SGF) för att gå igenom de sista frågeteckna innan ett färdigt förslag adderas till årsmöteshandlingarna.

 

Kommunikationsplan

Årsmötetsbeslut utifrån en inkommen motion av kommunikationsplan:

“Styrelsen föreslår att fortsätta som innan med nyhetsbrev, sociala medier, årsmöten och medlemsmöten. Till detta tillsätts även en arbetsgrupp bestående av några ur styrelsen och organisation som kommer arbeta fram en tydlig kommunikationsplan för Västerås GK. Styrelsen föreslår att kommunikationsplanen presenteras på vårårsmötet 2023”.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har arbetat fram ett första utkast i samarbete med Svenska Golfförbundets klubbrådgivare och arbetsgruppen ska nu samlas för att gemensamt gå igång feedback och justeringar av kommunikationsplanen.

 

Greenfeesamarbeten

På höstårsmötet i november godkändes följande bifall som svar till de två motionerna om greenfeesamarbete.

”Styrelsen kommer att fortsätta jobba med att ta fram riktade erbjudanden, exempelvis vid Golfveckan och andra utvalda perioder under säsongen. Vi fortsätter även med Golfhäftet under 2023. En summering av kommande års samarbeten kommer att presenteras på vårårsmötet.”

Styrelsen har nu startat en arbetsgrupp vars uppdrag är att fortsätta arbetet med att ta fram riktade greenfee-erbjudanden till medlemmar vid tillfällen under säsongen då verksamhetens planering begränsar medlemmarnas möjlighet till fria spel på banan, exempelvis under golfveckan.

I dagens nyhetsbrev finns en länk med till en enkätundersökning. Med den  enkätundersökningen riktad till föreningens medlemmar vill ansvarig arbetsgrupp öka sin förståelse kring medlemmarnas åsikter och önskemål på ämnet. En sammanfattning av enkäten kommer att presenteras i samband med vårårsmötet 2023 samt är tänkt att utgöra del av beslutsunderlag för greenfeesamarbeten framöver.

Enkätundersökningen tar ca 5 minuter att genomföra och vi hoppas att få många medlemmar som möjligt till ta sig den tiden och på så sätt bidra med sin feedback i frågan. Sista dagen att svara på enkäten är söndag 12 mars.

 

Arbetsgruppen önskar även addera info om att punkten kring samarbeten på Golftinget i februari, tyvärr inte kom att handla om greenfeesamarbeten som vi först uppfattat det. Arbetsgruppen arbetar vidare för att ta fram årets samarbeten.

 

VGK vision 100 – värdegrund

Utdrag ur motion till höstårsmötet: “Medlemmarna föreslår att styrelsen tillsammans med en grupp bestående av medlemmar som fått möjlighet att lämnat sitt intresse för att delta i gruppen, utvecklar en värdegrund som bas för klubbens utveckling”.

Under hösten 2022 har styrelse och organisation titta hur på hur klubbens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan utvecklas, synliggöras och förtydligas för alla inom Västerås GK. Processen kallar vi just nu VGK Vision 100, där vi utgår ifrån vilken klubb ska Västerås GK vara 2031 när vi fyller 100 år.

Som ett inledande steg i denna process har RF SISU Västmanland kontaktats, som är en resurs som idrottsföreningar kan använda för att just analysera, utvärdera och utveckla föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Förslag på hur denna process ska ske, t ex utformning av arbetsgrupp (styrelse, organisation, medlemmar & partners), tidsplan och innehåll, kommer att arbetas fram i samarbete med RF SISU Västmanland och sedan presenteras på vårårsmötet 2023. Ett färdigt arbete ser vi kommer kräva mer tid för att involvera, engagera och skapa delaktighet för att sedan förankra det på hela Västerås GK.

Arbetsgruppen har under fyra möten efter höstårsmötet nu arbetat fram ett färdigt förslag kring tidsplan och innehåll som kommer att presenteras på vårårsmötet den 30 mars.