Rapport från höstårsmötet

Ett trettio-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och infann sig i restaurangen under onsdagskvällen.

Vår ordförande Pia Hill hälsade välkommen och berättade inledningsvis om 50/50, jämställdhetsprojektet som klubben deltar i. Ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golf.

Till ordförande för mötet valdes Lena Nordin Andersson och som sekreterare Cina Koskinen.

Frågan om medlemsavgiftens storlek och övriga avgifter diskuterades. Skälet till den föreslagna höjningen är att vi behöver investerar/förbättra vår bana.

Mötet hade inga invändningar mot själva höjningen men en ordningsfråga väcktes om när, enligt stadgarna, beslut tas om årsavgiften. Detta ska ske på vårårsmötet varför frågan hänsköts till desamma. Styrelsen uppmanades att se över hela hanteringen av beslutsgångar för verksamhetsplan och budget mm.

Valberedningen via Martin Strand och Maud Staff Eklund föreslog omval på ordförandeposten. Pia Hill omvaldes till ordförande med acklamation. Pia tackade för fortsatt förtroende.

Cina Koskinen, Roger Widén och Mats Bengtsson omvaldes på två år till styrelsen.

Martin Strand, Maud Staff Eklund och Arne Fridell omvaldes till valberedning.

Val av revisorer och en revisorssuppleant hänsköts till vårårsmötet.

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud till VGDF årsmöte.

Styrelsens förslag till stadgeändring angående val av revisorer togs, enhälligt, av mötet.

Styrelsens förslag till solcellsinvestering togs av mötet.

Övriga frågor. Frågan om samarbetet med Skerike kom upp och diskuterades. Statistik redovisades, se separat bilaga! Mötet föreslog att vi ska göra en platsundersökning någon helg nästa säsong på båda klubbarna för att ta reda på bl.a varför man spelar på den andra banan

Efter avslutat möte berättade Magdalena Sjöholm om det fortsatta arbetet med att arrangera en LETAS tävling 2018.