Sammanfattning av vår- & höstårsmöte 2020

Vårårsmöte Västerås Golfklubb 2020

Vårårsmöte i Västerås Golfklubb den 25 november 2020. Mötet kunde pga pandemin inte hållas inom rimlig tid utan genomfördes nu digitalt med styrelsen på plats på Västerås GK.

Premiering av årets VGK-junior. Priset gick till Adam Brangefält för andra året i rad med motiveringen:

Adam Brangefält har under året fortsatt att utvecklat sitt golfspel som gjorde att han krönte säsongen med att för tredje året i rad ta sig till Teen Cup Riksfinal i år för Pojkar 15. I finalen slutade Adam på en fin 8:e plats. Under säsongen 2019 har Adam klättrat i pojkrankingen i Västmanland från en 21:a plats 2018 till att under 2019 var nummer 1 på listan. Nationellt bland pojkar 0-21 år har Adam gått från en ranking på 417:e plats 2018 till 324:e plats 2019. Genom sina framgångar och enorma träningsflit är Adam en god förebild för klubbens juniorer.

Ingen parentation genomfördes då inga medlemmar avlidigt under 2019.

Röstlängden fastställdes till 70 st enligt inloggning i det digitala mötesrummet samt styrelseledamöterna fysiskt på Västerås GK.

Verksamhetsberättelse föredrogs av klubbchef Josefin Odenring. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

Resultat- och balansräkning föredrogs av kassör Jonas Ström och förklarades därmed genomgången och lades till handlingarna.
Ett medskick från medlem till styrelsen: att till nästa år försöka bryta ut posten ”Övriga kostnader”

I revisionsberättelsen som föredrogs av kassören tillstyrker revisorerna att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Resultat och balansräkningen godkändes och fastställdes. Underskottet 240 tkr överförs i ny räkning.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet beslutade enl valberedningens förslag att fortsätta anlita KPMG, som inom sig utser revisor, samt Örjan Bergman (omval) som klubbens representant och Martin Strand (omval) som suppleant.

Inga förslag från Styrelsen fanns, ej heller några motioner har inkommit.

Inga övriga frågor fanns

Handlingar för vårårsmötet hittar ni HÄR.

 

Höstårsmöte Västerås Golfklubb 2020

Protokoll fört vid ordinarie vårårsmöte i Västerås Golfklubb den 25 november 2020. Mötet genomfördes digitalt via Zoom pga pandemin.

Röstlängden fastställdes till 70 st enligt inloggning i det digitala mötesrummet samt styrelseledamöterna fysiskt på Västerås Gk.

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
a) Förslag: medlemsavgifterna för 2021 höjs med 2 %
b) Övriga avgifter höjs enl förslag från styrelsen
c) Förslag: medlemslån oförändrat 7500 kr
d) Verksamhetsplan föredrogs av klubbchef Josefin Odenring
e) Budget föredrogs av kassör Jonas Ström som informerade mötet om att en fortsatt utveckling av banan och klubben motiverar en budget med nollresultat för 2021
Mötet biföll styrelsens samtliga förslag till avgifter. Verksamhetsplanen godkändes med tillägg att
a) infoga text om ”samarbete med andra klubbar” som en målformulering
b) eftersom klubben ska satsa mer på juniorverksamhet bör styrelsen se till att förbättra träningsområdet mellan hål 18 och Skerikesvägen så långt möjligt

c)Mötet diskuterade vikten och nödvändigheten av att inköpa en grävmaskin. Efter att banchef Anders Körberg framfört sina synpunkter och motiverat köpet godkändes budget med ett medskick från mötesdeltagarna om att hantera frågan om investeringen på ett klokt sätt.

Klubbens ordförande Jan Sinclair informerade mötet om att planer på en eventuell markförsäljning är en medlemsfråga och är inte aktuell i nuläget.

Philip Björck valdes till ordförande för det kommande verksamhetsår

Till ny styrelseledamot på två år invaldes Carl-Johan Carell
Till styrelseledamot på två år omvaldes Stefan Lundin, Sara Litzén och Jonas Ström
Kvarstår på ett år sedan tidigare: Cina Koskinen, Niclas Larsson samt Roger Widén

Hela styrelsen kommer att presentera sig mer inom kort.

Val av ordförande och två ledamöter i valnämnden för en tid av ett år
Martin Strand omvaldes på ett år och valdes till ordförande för kommande verksamhetsår
Till ledamot för ett år valdes Arne Friedl (omval) samt Pernilla Törngren (nyval).

Val av ombud till GDF-möte
Mötet beslutade att överlåta till styrelsen att inom sig utse ett ombud

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Styrelsens förslag att anta det levande dokumentet kring bifölls med ett tillägg från årsmötet. Tillägg: beslutet är formalia som borde tagits för flera år sedan.
Då hela banutvecklingsplanen nu finns på hemsidan önskar årsmötet att det även finns fotocollage på resp hål för att lättare se nuvarande/framtida utseende av hålen.

Inga övriga frågor fanns

Handlingar för höstårsmötet hittar ni HÄR.

Stort tack till:

Anna Sjödin mötesordförande för de båda årsmötena
Cina Koskinen sekreterare
Jill Thenander justerare
Kenthy Holmgren justerare

Ett sista stort tack till Jan Sinclair för din insats som ordförande under 2020. Ett intensivt, annorlunda, roligt och utvecklande år!