Årsmöte

Årsmötet är planerat till 25 november.

Årsmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomför i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmötet hålls före november månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast tre (3) veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post och anslås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall senast en (1) vecka före höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16§ Förslag till ärende att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelse får avge förslag på ärenden att behandlas på årsmötet.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte (28/10 2020).  Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.