Årsmöte

Handlingar Vårårsmötet 2020

Handlingar Höstårsmötet 2020

Kallelse årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Onsdag 25 november 2020 kl.18.30 (vårårsmöte följt av höstårsmöte)

Plats: digitalt, pga restriktionerna kring Covid-19

Obligatorisk anmälan via mail till info@vasterasgk.se för att länken till det digitala mötet skall kunna skickas ut. Länk till mötet skickas ut via mail till alla anmälda senast ett dygn innan mötet. Har du inte fått någon länk, kolla skräpposten och sedan maila info@vasterasgk.se.

 

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

 

I årsmöteshandlingarna (vår 2020) ingår:

  • Förslag till föredragningslista LÄNK
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019
  • Årsredovisning 2019 (resultat och balansräkning)
  • Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
  • Inkomna motioner och styrelsens förslag
  • Valberedningens förslag till revisorer

 

I årsmöteshandlingarna (höst 2020) ingår:

  • Förslag till föredragningslista. LÄNK
  • Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2021, samt verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
  • Valberedningens förslag till styrelse
  • Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

Välkommen!

/Styrelsen Västerås Golfklubb

 

 

 

 

 

Årsmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomför i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmötet hålls före november månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast tre (3) veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post och anslås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall senast en (1) vecka före höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16§ Förslag till ärende att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelse får avge förslag på ärenden att behandlas på årsmötet.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte (28/10 2020).  Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.