Med anledning av förändringar i banutvecklingsplanen

Information från styrelsen till Västerås GKs medlemmar med anledning av förändringar i banutvecklingsplanen

Inledningen av VGKs verksamhetsplan 2020: ”Vår viktigaste tillgång är vår bana och därför måste alltid förädling och daglig skötsel prioriteras. Klubben kommer att fortsätta det långsiktiga arbetet med att förverkliga den banutvecklingsplan som tagits fram i samarbete med banarkitekt Johan Benestam. Fokus är på säkerhet och modernisering utan alltför stora ingrepp, samt höjd kvalitet på befintliga greener. Banutvecklingsplanen sätter tonen för kommande 15 års period. Visionen är att ständigt utveckla och förbättra anläggningen”.

Anläggning av nytt par 3-hål

I måndags, 14 september, inleddes ombyggnationen av övningsgreenen bredvid tee 18. Ny green, nytt greenområde och tre nya bunkrar ska byggas tillsammans med ny gul tee på hål 15. Arbetet kommer att ske under kommande fyra veckor. I vinter kommer sedan ett nytt teesystem för hålet att anläggas. Vi börjar med detta hål för att alltid ha 18 hål av lika hög kvalité öppna då vi till nästa höst planerar att börja ombyggnationen av green och greenområde på hål 6 och vidare kommande år greenerna 8 och 14.

Kommunikation av banutvecklingsplan

Vi har kommit till insikt att det just nu är svårt att följa banutvecklingsplanen och dess helhet. Information finns just nu utspridd i olika inlägg på Facebook och hemsida. För att framåt skapa mer öppenhet och enklare kommunikation kommer vi att sammanställa en sida på vår hemsida där allt finns samlat och där alla uppdatering finns på ett ställe.

Hål 3 och eventuell markförsäljning

Just nu florerar en del rykten på klubben gällande markförsäljning och ombyggnation av hål 3. Det är två olika frågor, men som också är sammanhängande där en ombyggnation också ger oss möjlighet att sälja en bit mark. En eventuell markförsäljning skulle kunna ge oss kapital till vårt fortsatta arbete av banutvecklingsplanen. En eventuell markförsäljning är en årsmötesfråga som medlemmarna äger beslutet kring enligt 9a § Förfogande över klubbens tillgångar i stadgarna. Styrelsen tillsammans med klubbchef, banchef, banarkitekt och

Jan-Olov Måhl (sakkunnig i projektutveckling) bereder just nu frågan om ett förslag av en eventuell markförsäljning inför årsmötet. Vi har tidigare inte kunnat ge ut information om detta då kommunen först behöver ge oss klartecken i frågan om det ens går att söka en detaljplanändring. Fredagen den 4 september fick vi besked att vi kan söka en detaljplanändring och vi har nu möjlighet att kommunicera ut till er medlemmarna att styrelsen bereder detta förslag inför årsmötet. Vi tar alltså fram förslag och inget kring markförsäljningen är beslutat.

Banutvecklingsplan & prioriteringar

Version 1 av banutvecklingsplanen presenterades för VGKs medlemmar på ett medlemsmöte 29 augusti 2018. I vår banutvecklingsplan har styrelsen tillsammans med en banutvecklingsgrupp (bestående av Anders Körberg, Anders Holmer, Magdalena Sjöholm, Martin Strand och Tomas Ljungqvist) gjort en prioriteringslista där extern säkerhet är prio 1, följt av renovering av greenerna på hål 6, 8 och 14. Ombyggnationerna av greenerna kommer att ta ett tag ca. 3-4 år vilket är anledningen till att vi nu renoverar upp extrahålet mellan hål 17 och 18, så att det korthålet under den perioden svarar upp till de krav och förväntningar medlemmar och gäster har på vår bana/finish.

Prio 1: extern säkerhet

Idag har vi en problematik med säkerheten mot husen på vänster sida om dammen vid hål 3. Därför pågår just nu en process där vi tittar på en ny layout av hålet för att skapa ytterligare extern säkerhet enligt prioriteringslistan. Den nya layouten kommer även att påverka hål 2. Så fort vi får färdiga ritningar från vår banarkitekt kommer vi att förmedla denna plan till alla medlemmar. Oavsett markförsäljning eller ej anser vi att en annan layout av hål 3 är nödvändig för att uppfylla kravet om extern säkerhet samt att vi anser att hål 3 blir ett bättre golfhål. Tanken är att en del av säkerhetsarbetet på hål 3 ska starta under vintern 2020/2021 med en utökad damm. En eventuell ny layout av hålet görs längre fram i tiden.

Träningshall

En idé om att i framtiden kunna tillföra en träningshall med tillhörande utrymmen till klubben har tagits fram av Jan-Olov Måhl. Tänkt området för golfhallen är söder om nuvarande parkering tillika befintligt träningsområde utefter Skerikevägen. Västerås Golfklubbs styrelse har godkänt att pröva förslaget hos Västerås Stad om en detaljplanändring för annan verksamhet på området. Ansökan är inlämnad och ska behandlas av Västerås Stad. Vid ett eventuellt godkännande kommer frågan att behandlas på ett årsmöte.

 

Klubbens vision och verksamhetsplan finns att följa i årsmöteshandlingarna som presenteras varje höst.

 

Årsmötet är planerat till den 25 november.

 

Kontakta gärna vår klubbchef Josefin eller banchef Anders vid fler frågor och funderingar.

Vi önskar er en fortsatt fin golfsäsong!

 

// Styrelsen Västerås GK